مقالات

نقش ریپیترها دربیسیم های VHF

تکرار کننده (ریپیتر) چیست:

تكرار كننده ي دو طرفه(دوپلكس) اختراع سخت وپیچیده اي نیست بلكه نوعی رادیوي دو طرفه( 2) است. این
دستگاه(ریپیتر) سیگنال هاي رادیویی را روي بسامدي در یافت و همزمان روي بسامد دیگري ارسال می كند. این سامانه
ها(ریپیتر)اغلب در نقاط بلند ، مانند بلندي هاي طبیعی و یا ساختمان هاي بلندنصب می شوند، در نتیجه كاربران با تكرار
كننده فضاي پوششی تجهیزات رادیویی متحرک خودرا گسترش بیشتري می دهند و ازآن براي تبدیل ارتباطات
یک طرفه نیزبهره می برند. البته تكرار كننده هایی از این دست، اغلب در طبقه بندي كاربرد تجاري از رادیو ها مورد
استفاده قرار می گیرند.

ارتباط یک طرفه(سیمپلكس) چیست؟

روش یک طرفه روشی براي ارتباطات نقطه به نقطه بدون استفاده از دستگاه تكرار كننده است. در این روش برا ي
ارسال و دریافت پیام هاي بین دو واحد سیار از بسامد مشابهی استفاده می شود. بدین معنی كه، ارسال و دریافت هر
دو روي یک بسامد مشخص انجام می گیرد، همچون ارتباط بین دو واحد سیار خودرویی و یا دورادیوي متحرک
دستی با یكدیگر.
چنین چیزي در دستگاه هاي تكرار كننده ي یک طرفه نیز وجود دارد. در این گونه دستگاه ها روش كار به این
شكل است كه، تكرار كننده به بسامد مشخصی گوش فرا می دهد و به محض دریافت سیگنالی بر روي بسامد
موردنظرشروع به ضیط كامل پیام می كند، پس از آن كه دریافت پیام پایان یافت، یک زمان سنج خودكارو قابل
تنظیم كه زمانی را براي فاصله ي بین ارسال و دریافت تنظیم می كند، (مثلاً 10 ثانیه) به كار افتاده و پس از اتمام
زمان مشخص شده دستگاه شروع به ارسال پیام ضبط شده در حافظهء خود بر روي همان بسامد می كند.

ارتباط دو طرفه (دوپلكس) چیست؟

به نوعی ارتباط مشابه ارتباط تلفنی می گویند كه امكان مكالمه همزمان دو طرف مسیر است. تفاوت این روش با
روش یک طرفه نیز همین موضوع است، چنان كه در روش یک طرفه در یک زمان تنها یكی از دو طرف ارتباطی
می تواند به مكالمه و ارسال پیام بپردازد و طرف دیگر تنها شنونده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *