a دکل خودایستا - شرکت ارتباط نوآور ساحل

دکل خودایستا

دکل خودایستا:

وهمچنین آنتن های رادیویی وماکروویو،بیسیم ،انتن های موبایل وانواع دیش ها استفاده می گردد VHF,UHF دکل خودایستا برای نصب آنتن های درمواردی که نیاز به تعداد آنتن های کمتر ویا درارتفاعات پایین تر می باشد وهمچنین نیروی باد کمتری به آن وارد می شوداز دکل های خودایستا ۳ پایه استفاده می گردد. ودرمواردی که نیاز به تعداد آنتن های بیشترباشد ویا درمکان های با نیروهای باد بسیارزیاد ویا در ارتفاع های بسیاربالا از دکل های خودایستا ۴ پایه استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!